Prohlášení o zdravotním stavu

 

Prohlašuji, že dítě nejeví známky akutního onemocnění (horečka, průjem atp.).
Dítě nepřišlo v posledních 14 dnech před odjezdem na tábor do styku s osobou

nemocnou infekčním onemocněním nebo osobou podezřelou z nákazy a dítěti

není nařízeno karanténní opatření.




Jméno dítěte ....................................................................................................





Dne...........................2014                                Podpis rodiče  .................................